EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mielőtt megállapodunk, ezt olvasd el

Kedves Szerző!

Szépirodalmat kiadni nem épp kockázatmentes vállalkozás. A magyar könyvpiac eleve nehéz terep, egy induló kiadónak meg pláne az. Ráadásul itt nincs “húzónév”, csak versszerető, irodalomkedvelő, de ismeretlen hobbiköltők csoportja. De szeretjük amit csinálunk és ez talán elég ahhoz, hogy teljesüljenek az álmaink.

Könnyű lenne persze belevágni, kockáztatni, ha lenne egy feneketlen, pénzzel teli zsákunk. Nincs. Van némi tőke és sok hit. Viszont te is tudsz segíteni. Amint látni fogod, a születendő könyvből rendelhetsz magadnak “szerzői áron”. Nem kötelező, de minden általad rendelt szerzői darabon van egy pici árrés, ami csökkenti a kockázatot és ami segít, hogy a könyvünk a boltok polcaira is elérjen. Alább – mikor kitöltöd az adatlapot – majd jelezned kell, mennyit szeretnél belőle. 

Köszönjük, hogy itt vagy, hogy együtt alkotunk valami maradandót!

Rutai Gábor – Rímgyár Kiadó

1.    A felek megnevezése 

Fent nevezett magánszemély, mint a feltöltött irodalmi mű Jogosultja/Szerzője (a továbbiakban: Jogosult/Szerző).

valamint

Rutai Gábor
cím: 1067. Bp. Eötvös u 44.
a.n.: Horváth Gabriella
szül.: 1973.02.16.
mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), mint a Rímgyár Kiadó alapítója.

között.

2.    A szerződés tárgya

Jogosult/Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az űrlapon beküldött műnek. A továbbiakban a felhasználás céljából átadott mű, valamint az abban található, szerzői jogi, szomszédos jogi vagy bármely egyéb jogszabály által védett tartalmak, a szerződés szóhasználatában együttesen: . Felek rögzítik, hogy Jogosult/Szerző rendelkezik mindazon jogokkal, melyeket Felhasználó részére jelen szerződésben átenged.

 

3.    A felhasználási jog

 

A Jogosult/Szerző a jelen szerződés aláírásával

–     területi korlátozás nélkül,

–     határozott időtartamra, 7 évre szóló

–     kizárólagos,

–     magyar nyelvre szóló,

–    harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged Felhasználónak

a mű 4. pontban körülírt felhasználására.

 

4.    A felhasználás módja és mértéke

 

4.1.     Felhasználó a jelen szerződés aláírásával jogot szerez a mű könyv formátumban való megjelentetésére, valamint az alábbiakban rögzített mértékben s módon történő felhasználásra:

Felhasználó jogosult a mű

        tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal, analóg vagy digitális hordozón történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra – ideértve az elektronikus könyvet – (e-book, e-könyv) való másolásának jogát,

        bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítésre, ideértve a földfelszíni/műholdas/kódolt sugárzást, a mű továbbsugárzására és számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésére (streaming), továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételére is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg,

        átdolgozására (szerkesztésére).

 

A terjesztési jog pedig magában foglalja a többszörözött példányok forgalomba hozatal céljából történő, a Magyarországra való behozatalának jogát is, valamint a külföldön történő terjesztés jogát.

 

4.2.  Felhasználó jogosult a művet más kiadókkal közösen megjelentetni, illetve felhasználási jogát másnak, a Jogosult/Szerző előzetes megkérdezése és tájékoztatása mellett átengedni. 

 

4.3.  Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

 

4.4.  A Felhasználó az elfogadott művön az átdolgozás (szerkesztés) keretei között bármely, a szerzőnek a mű egységéhez fűződő jogát nem érintő változtatást végrehajthat a Szerzővel való egyeztetés mellett.

 

5.    Harmadik személyek jogaira vonatkozó szerzői nyilatkozatok

 

5.1.     Jogosult/Szerző jótállást vállal a mű eredetiségéért, a mű saját szellemi alkotásnak minősülő egyéni és eredeti jellegéért.

5.2.     A Jogosult/Szerző jótáll azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Szerző e pont szerinti jótállása kiterjed arra is, hogy a szerző a mű részeként nem használt fel más szerzői jogi védelem alá eső tartalmakat, illetve meggyőződött arról, hogy a szabad felhasználás lehetősége törvény által biztosított. Minden – más személy szellemi tulajdonát képező anyag (szöveg, kép, illusztráció stb.) tekintetében Szerző „hozzájáruló nyilatkozat felhasználásról” igazolást mellékel a jogtulajdonostól.

5.3.     Jogosult/Szerző jótáll azért, hogy nem kötött olyan szerződést, amely a jelen felhasználási szerződés megkötésében akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján a jelen szerződésben meghatározottaktól eltérő igényekkel léphetne fel a Felhasználóval szemben.

5.4.     Jogosult/Szerző jótáll azért, hogy a műben foglaltak más személy méltóságát, jó hírnevét, védelem alatt álló személyes adatait vagy más személyhez fűződő jogát nem sértik, így különösen nem tartalmaznak olyan, a Felhasználó által nem ismert s nem ellenőrizhető tényállítást, véleményt, megfogalmazást, mely a fenti jogsértésre alkalmas lehet.

5.5.     Jogosult/Szerző kijelenti és ezért kifejezett felelősséget vállal, hogy a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta mindazon információt, amely a jelen megállapodásban megjelölt mű vonatkozásában, a célzott joghatások elérése érdekében releváns.

5.6.     Jogosult/Szerző jótáll azért, hogy a mű vonatkozásában jelen szerződés aláírásakor nem létezik peresített vagy peren kívüli igény vagy követelés.

5.7.     Szerző fenti pontok szerinti nyilatkozatai hasonló tartalommal irányadóak minden a műben található, jelen szerződés mellékletében részletesen felsorolt fénykép, illetve minden egyéb, szerzői vagy szomszédos jogi védelem alá eső anyag vonatkozásában.

5.8.     Jogosult/Szerző jótáll azért, hogy amennyiben a művel kapcsolatosan bárki olyan jogokkal vagy igénnyel rendelkezik, illetve a mű ismeretében rendelkezhet, mely a jelen szerződés tárgyát képező felhasználásnak vagy egyéb módon akadálya lenne, azt korlátozná, vagy kártérítés alapjául szolgálna, e jogok jogosultjától megfelelő hozzájárulással rendelkezik jelen szerződés megkötéséhez.

5.9.     Jogosult/Szerző vállalja, hogy amennyiben harmadik személy, a jelen pont szerinti nyilatkozatokban foglaltak ellenére bármilyen peres vagy peren kívüli igényt támasztana a 2. pontban megjelölt mű vonatkozásában, úgy a harmadik személlyel a vitát peren kívül rendezi, illetve az esetlegesen Felhasználóval szemben indított peres eljárásban Felhasználó pernyertessége érdekében a Felhasználó felhívására a perbe beavatkozóként belép, illetve közokiratba foglalt tartozáselvállaló nyilatkozatot tesz.

5.10. Jogosult/Szerző kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Felhasználónak e pont, vagy jelen szerződés más rendelkezésének vétlen vagy felróható, Jogosult/Szerző általi megszegése miatt kára vagy bármilyen költsége keletkezik, azt felszólításra, az igazolt mértékben megtéríti. Jogosult/Szerző feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az e bekezdés szerinti felszólításban foglalt legalább tizenöt napos határidő eredménytelenül telik el, Felhasználó velük szemben, egyetemlegesen, szerződésszegési kötbért érvényesítsen, melynek mértéke megegyezik a szerzői jogdíjak mértékével. Felhasználó jogosult a kötbérkövetelését Felhasználó díjigényével szemben beszámítani. Felhasználó jogosult a kötbéren felüli kárát is követelni.

 

6.    Szerzői jogdíj és szerzői árazás

 

6.1.  A felek megállapodnak, hogy a 2. pontban körülírt mű felhasználásáért a Jogosult/Szerzőt díjazás nem illeti meg.

6.2.  A Jogosult/Szerző példányokat vásárolhat bruttó 2000 Ft áron a Felhasználótól. Ezen példányokkal kapcsolatos szállítási költségek Felhasználót nem terhelik.

6.3 A Jogosult/Szerző nyomdába adás előtt, az űrlapon rendelt mennyiség árát Felhasználó által kibocsátott számla ellenében megfizetni köteles.

6.4 Amennyiben a kiadás meghiúsul, úgy 6.3 pontban vállalt összeget Felhasználó visszafizeti Jogosult részére.

 

7.              A szerződés egyoldalú megszüntetésével kapcsolatos rendelkezések

 

7.1. A Jogosult/Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát [Szjt. 51. § (1) bek.] a szerződés aláírásától számított öt évig nem gyakorolhatja, s felmondás helyett a mű felhasználására adott engedély kizárólagosságát nem szüntetheti meg.

7.2. A Jogosult/Szerző lemond a további felhasználás megtiltása jogának gyakorlására tekintettel fennálló felmondási jogáról [Szjt. 53. § (1) bek.]. 

7.3. Szerződő felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy az e pontok szerinti nyilatkozatok megtételére Jogosult/Szerző rendelkezik jogosultsággal.

 

8.              Személyhez fűződő jogok

8.1. A személyhez fűződő jogok a Szerzőt illetik meg, s azok nem átruházhatóak.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét a kérdőívban foglaltak szerint kell feltüntetni. 

8.3. A Felhasználó is jogosult és köteles a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a mű egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni, s erről Szerzőt értesíteni.

 

9.              Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések

 

9.1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése folytán tudomásukra jutott, a jelen szerződés teljesítését nem érintő, a másik Szerződő Fél működésével kapcsolatban tudomásukra jutó, a másik Szerződő Fél lényeges jogos érdekét érintő tényeket, adatokat és információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személlyel csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában közölhetik. A titoktartási kötelezettség különösen vonatkozik az átadott, illetve megszerzett adatokra, információkra, a másik fél üzleti kapcsolataira és az általa használt üzleti módszerekre. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik Fél, a jelen pontban meghatározott titoktartási kötelezettségét megszegi, akkor köteles a másik Félnek okozott kárt megtéríteni és a másik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

9.2. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a Felhasználó a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.